Verification and Valuation of Various Liabilities -No.1 study notes Free

Verification and Valuation of Various Liabilities in English

In this Verification and Valuation of Various Liabilities -Best study notes Free article, we are given information regarding how to verify and value to be done of various liabilities of the balance sheet.

Verification and Valuation of Various Liabilities -No.1 study notes Free
Verification and Valuation of Various Liabilities -No.1 study notes Free

1. Sundry creditors or trade payables
The auditor should verify the purchase book and purchase return book with the help of invoices, consolidation letters, name slips, etc. Check the books of accounts from these books and ensure that they are correctly entered. The various accounts etc. obtained from the manager should be compared with the respective accounts.

2. Liability in respect of debt
The auditor should look at the agreements and correspondence related to obtaining the loan, while investigating the loan, he should check who has taken the loan for whom and on what basis. The relevant loan passbook or bank statement should be reviewed.

3. Bonds
In the case of a company, the company’s authority regarding debt securities should be ascertained by examining the company’s constitution and by-laws. Regarding the raising of loan bonds, the records of the type of loan bonds, period of repayment, provision for repayment, rate of interest, etc. should be checked.

4. Bills Payable:
The auditor should list the bills payable and compare them with the Bills Payable Book. Bank’s passbook and khatavani should also be checked to see which bills have been paid. Acceptance of dowry from the drawee or payee should check the dowry’s acceptances and ensure that all the dues are shown accordingly. Cash-book entries should also be checked as required.

5. Outstanding Expenses:
It includes all expenses which have been paid or agreed to be paid but have not actually been paid by the balance sheet date. If any expenses are left to be paid during the audit of Khatawani, the auditor records the same in his notebook. He can make use of such notes here.

6. Contingent Liabilities and Possible Debts:
A liability that has not been incurred till the balance sheet date. But a liability that may arise after the occurrence of an event or where there is no question of its occurrence even if the event does not occur is called a contingent liability. That is, the potential liability does not necessarily have to be paid off. Maybe you have to, or maybe you don’t have to. Briefly, the payments which are contingent and contingent are called contingent payments or ‘contingent payments.

7. Verification and Valuation of Capital
While verifying the capital of a sole trader, one should initially see how much capital the person has invested in the business. The auditor should ensure that if any drawing has been made in kind/cash during the year for household expenses, the amount has been recorded in the drawing account. An increase in capital, interest on capital, and interest on withdrawal should be checked for excess provisions.

While verifying the partner’s capital in partnership it should be ensured that separate accounts are opened for the partners. A thorough study of the partnership agreement should be done to see how the partnership is structured. It should be ensured that capital account entries are made according to the rules of fixed or unstable methods. It should be ensured that the capital account balances are drawn up in a proper manner and the same balances are also recorded in the balance sheet.

While verifying the share capital of a joint stock company. Since the affairs of the company are run according to the rules, first of all, the auditor should thoroughly study the memorandum of association and articles of association of the company. Because the rules of the Companies Act, of 1956 stipulate that when capital is shown in the balance sheet, it should be shown in a specific manner. The auditor should ensure compliance with those rules or not.

8. Reserves and Funds
While verifying the reserves and funds, the auditor should examine the minutes of the meetings of the board of directors and study the decisions of the board of directors regarding the amount to be allocated to various reserves from the profit and loss planning account in the current year. The verification of accruals and funds in the balance sheet largely depends on these decisions. For that, the ‘Profit and Loss Appropriation Account’ should be checked.

Verification and Valuation of Various Liabilities in Marathi

विविध देयता/देण्याचे सत्यापन/ मूल्यांकन
(Verification and Valuation of Various Liabilities)

1. विविध धनको अथवा व्यापारी देणी – Sundry creditors
ऑडिटर ने बीजके, समाकलन पत्रे, नावेचीट्ठया इत्त्यादींच्या सहाय्याने खरेदी पुस्तक व खरेदी परत पुस्तकाचे प्रमाणं केले पाहिजे या पुस्तकावरून खाते वह्या तपासण्यात व त्या योग्य प्रकारे लिहिले गेल्याची खात्री कराव. व्यवस्थापकाकडून मिळविलेल्या विविध कोणताय आदींची संबंधित खात्याशी तुलना करावी.

2. कर्जाच्या संदर्भातील देयता
कर्ज मिळविण्यासाठी संबंधीचे करार व पत्रव्यवहार ऑडिटर ने पाहिला पाहिजे कर्जविषयक चौकशी करताना ते कर्ज कुणी कुणासाठी कशासाठी व कशाच्या आधारावर घेतले आहे याची तपासणी करावी. संबंधित कर्जाची पासबुके अथवा बँकेची विवरणे तपासून घ्यावीत.

3. कर्जरोखे
कंपनीच्या बाबतीत कंपनीचे घटना पत्रक आणि नियमावली यांची तपासणी करून कर्जरोख्यांची विषयी कंपनीच्या अधिकाराची खात्री करून घेतली पाहिजे. कर्जरोखे उभारणीबाबत कर्जरोख्यांचे प्रकार कालावधी परतफेडीची मुदत परतफेडीसाठी केलेली तरतूद व्याजाचा दर इत्यादींच्या नोंदी तपासल्या पाहिजेत.

4. देय विपत्र/देणे हुंड्या (Bills Payable) :
अंकेक्षकाने देय विपत्रांची यादी करून त्यांची देय विपत्र पुस्तकावरोवर (Bills Payable Book) तुलना करावी. बँकेचे पासबुक आणि खतावणी यांची तपासणी करून कोणत्या विपत्रांची रक्कम देण्यात आलेली आहे याचीही तपासणी करावी. हुंड्यांची स्वीकृती देणाऱ्याकडून (Drawee) अथवा आदेशितीकडून देणे हुंड्यांबद्दल आलेल्या स्वीकृत्या (Acceptances) पाहून त्यानुसार सर्व देणी दाखविली असण्याची खात्री करून घ्यावी. गरजेनुसार रोख-पुस्तकातील नादीदेखील तपासल्या पाहिजेत.

5. अदत्त देणी/व्यय खर्चाबहल देणी (Outstanding Expenses) :
जे खर्च देणे झालेले आहेत किंवा देण्याचे मान्य झाले आहे परंतु प्रत्यक्षात ताळेवंदाच्या तारखेपर्यंत देता आलेले नाहीत अशा सर्व खचांचा समावेश यात करण्यात येत असतो. खतावणीची तपासणी करतानाच काही खर्च द्यावयाचे राहून गेले असतील तर अंकेक्षक त्याची नोंद आपल्या टिपणवहीत करीत असतो. अशा टिपणांचा उपयोग या ठिकाणी तो करून घेऊ शकतो.

6. संभाव्य देयता (Contingent Liabilities) व संभाव्य देणी :
जी देयता ताळेबंदाच्या तारखेपर्यंत उद्भवलेली नसते. परंतु एखादी घटना घडल्यानंतर जी उद्भवू शकते किंवा ती घटना घडली नाही तरी ती उद्भवण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही अशा देयतेला संभाव्य देयता असे म्हणतात. म्हणजेच संभाव्य देयतेची फेड करावीच लागेल असे नाही. कदाचित करावा लागेल, कदाचित करावी लागणार नाही. थोडक्यात, जे देणे अनिश्चित व परिस्थितीनुसार निर्माण होणारे असते अशा देण्यांना संभाव्य देणे अथवा ‘आकस्मिक उद्भवणारे देणे असे म्हणतात.

7. भांडवलाचे सत्यापन/मुल्यांकन –Verification and Valuation of Capital)
एकल व्यापारामधील भांडवलाचे सत्यापन करताना सुरुवातीला त्या व्यक्तीने व्यवसायामध्ये किती भांडवल गुंतविले हे पाहावे. घर खर्चाकरिता वर्षभरात वस्तुल्यात/रोखरूपाने उचल (Drawing) केली असल्यास ती रक्कम उचल खात्यात नोंदविली असल्याची अंकेक्षकाने खात्री करून घ्यावी. भांडवलातील वाढ, भांडवलावरील व्याज, उचलीवरील व्याज जादा तरतुदींची तपासणी करून घ्यावी.

भागीदारीमध्ये भागीदाराच्या भांडवलाचे सत्यापन करताना भागीदारांकरिता स्वतंत्र खाते उघडले असल्याची खात्री करून घ्यावी. भागीदाराच्या करारनाम्याचा सखोल अभ्यास करून भागीदारीमध्ये मांडवल कशा पद्धतीने टेवले आहे याची पाहणी करावी. स्थिर वा अस्थिर पद्धतींच्या नियमानुसार भांडवल खात्याच्या नोंदी झाल्या असल्याची खात्री करावी. भांडवल खात्याच्या शिलका योग्य पद्धतीने काढण्याची व त्याच शिलका ताळेबंदातही लिहिण्याची खात्री करून घ्यावी.

संयुक्त भांडवली कंपनीच्या भाग-भांडवलाचे सत्यापन करताना. कंपनीचा कारभार नियमावलीनुसार चालत असल्यामुळे सर्वप्रथम अंकेक्षकाने कंपनीचे घटनापत्रक (Memorandum of Association) व नियमावली (Articles of Association) यांचा सखोल अभ्यास करावा. कारण ताळेबंदामध्ये भांडवल दाखविले असताना ते विशिष्ट पद्धतीनेच दाखविले पाहिजे अशी कंपनी कायदा, 1956 च्या नियमामध्ये तरतूद आहे. त्या नियमांचे पालन केले किंवा नाही याची खात्री अंकेक्षकाने करावी.

8.संचिती आणि निधी (Reserves and Funds)
संचिती आणि निधींचे Reserves and Funds सत्यापन करताना अंकेक्षकाने संचालक मंडळाच्या सभांचे इतिवृत्त तपासून त्यावरून चालू वर्षात नफा-तोटा नियोजन खात्यातून विविध संचितीला किती रक्कम वर्ग करावयाची याबाबतचे संचालक मंडळाचे निर्णय अभ्यासावेत. या निर्णयांच्या आधारावर ताळेबंदातील संचित आणि निधींचे सत्यापन बहुतांशी अवलंबून असते. त्यासाठी ‘नफा-तोटा नियोजन खातें (Profit and Loss Appropriation Account) तपासून घ्यावे.

Read More

Concept of Valuation – No.1 Best study notes of Auditing

VERIFICATION-No.1 Best Study Notes of Auditing

Vouching for the Credit Side of Cash Book – No.1 Best Study Notes

Vouching of the receipt side of the cash book – No.1 Best Study Notes for Exam

What is TEST CHECKING? No.1 Best Study Notes for Exam

Super MCQ QUIZ on Auditing SET 2

Free Auditing MCQ Quiz Set 3 for Exam 2022

Current Affairs and General Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.