Types of Audit Report and Audit certificate -Free No.1 Study notes

Types of Audit Reports and Audit Certificate in English

Types of Audit Report and Audit certificate
Types of Audit Report and Audit certificate

In this Types of Audit Report and Audit certificate -Free No.1 Study notes article, we are going to publish a piece of important information regarding types of audit reports, forms of audit reports, and audit certificate.

Types of Audit Reports

(a) Clean Audit Report
(b) Qualified Audit Report

(A) Clean Audit Report :

If the operations of the company are running well, there are no irregularities in the financial transactions, there are no major errors in the accounts and expenditures, there are no malpractices, the final accounts are correct, the necessary information and explanations are satisfactorily obtained, then the auditor’s report will be written as a ‘clean or unblemished report’. is called A clean report is given if there are no fake, bogus or questionable transactions and the deposits and expenses are properly maintained. Directors strive to get a clean report for their corporation. This increases the image and reputation of the company.

(B) Qualified Audit Report :

The report written by the auditor is called a ‘defective or objectionable report’ if the auditor is not satisfied with the functioning of the company, with respect to accruals and expenditure, financial transactions, if he has not received the necessary information, if there have been mistakes in accruals and expenditure, the final accounts have not been properly prepared. Before writing such a report, it is necessary to discuss with the company management the reasons, and mistakes made by the company.

If the necessary information is received, the company corrects the errors and the auditor is satisfied with this, then the defective report will not be written. An auditor avoids giving erroneous reports as much as possible; But if the corporation does not make improvements to his satisfaction, he inevitably has to write a flawed report.

A fault report is given in the following situations:
(1) If the accruals and expenses of the corporation are not written in accordance with the basic principle of accruals and expenses;
(2) if the final accounts of the corporation do not reflect the true state of affairs of the corporation;
(3) If incomplete information is given in the financial statement of the corporation
(4) if insufficient provision is made for depreciation;

(5) not allowing inspection of certain books of account and expenditures of the corporation;
(6) if the limitation of accounting is imposed by the corporation;
(7) Failure to make adequate provision for lost and doubtful funds;
(8) Failure to keep the books of deposit and expenditure as required by the Corporations Act;
(9) In case of revaluation of remaining inventory;

Audit Certificate

An auditor’s certificate or certificate is a written confirmation or corroboration of a stated statement or giving legal form to it. The certificate or certificate does not express any opinion or estimate, even if its accuracy can be measured.

Features of the audit certificate

1. Generally no opinion or estimate is expressed in the audit certificate
2. Certificate of inspection is a proof of authenticity
3. Certificate of audit emphasizes accurate certification

  1. It contains proof of authenticity of certain principles
  2. Certificates are used to certify grants and donation charges

Types of Audit Reports and Audit certificate in Marathi

अंकेक्षकाच्या अहवालाचे प्रकार (Types of Audit Report)

(अ) स्वच्छ किंवा निर्दोष अहवाल/(Clean Audit Report)
(ब) सदोष किंवा हरकतीचा अहवाल/ (Qualified Audit Report)

(अ) स्वच्छ किंवा निर्दोष अहवाल (Clean Audit Report) :

प्रमंडळाचे कामकाज चांगल्या प्रकारे चालले असेल, आर्थिक व्यवहारात अनियमितता नसेल, फारशा चुका जमा-खर्चात झाल्या नसतील, गैरव्यवहार नसतील, अंतिम लेखे अचूक असतील, आवश्यक ती माहिती व स्पष्टीकरण समाधानकारकपणे मिळाले असेल तर तो अंकेक्षकाचा अहवाल लिहिला जाईल त्याला ‘स्वच्छ किंवा निर्दोष अहवाल’ असे म्हणतात. बनावट, बोगस व शंकास्पद व्यवहार नसतील व जमा-खर्च व्यवस्थित ठेवण्यात आले असतील तर स्वच्छ अहवाल दिला जातो. संचालक आपल्या प्रमंडळाला स्वच्छ अहवाल मिळावा म्हणून प्रयत्नशील असतात. त्यामुळे प्रमंडळाची प्रत व नावलौकिक वाढतो.

(ब) सदोष किंवा हरकतीचा अहवाल (Qualified Audit Report) :

प्रमंडळाच्या कामकाज पन्द्रतीबाबत, जमा-खर्चाबाबत, आर्थिक व्यवहाराबाबत अंकेक्षक असमाधानी असेल, त्याला आवश्यक माहिती मिळाली नसेल, जमा-खर्चात चुका झाल्या असतील, अंतिम लेखे योग्य प्रकारे तयार केले नसतील तर जो अहवाल अंकेक्षक लिहितो त्याला ‘सदोष किंवा हरकतीचा अहवाल’ असे म्हणतात. असा अहवाल लिहिण्यापूर्वी त्याची कारणे, प्रमंडळाने केलेल्या चुका याबाबत प्रमंडळ व्यवस्थापनाशी चर्चा करणे आवश्यक असते. आवश्यक ती माहिती मिळाली, प्रमंडळाने चुका दुरुस्त केल्या व त्यामुळे जर अंकेक्षकाचे समाधान झाले तर सदोष अहवाल लिहिला जाणार नाही. शक्यतोवर सदोष अहवाल देण्याचे अंकेक्षक टाळतो; परंतु त्याचे समाधान होईल अशा पद्धतीने जर प्रमंडळाने सुधारणा केल्या नाहीत तर नाइलाजास्तव त्याला सदोष अहवाल लिहावा लागतो.

सदोष अहवाल पुढील परिस्थितीत दिला जातो :
(1) प्रमंडळाचे जमा-खर्च जमा-खर्चाच्या मूलभूत सिद्धान्तानुसार लिहिले नसतील तर;
(2) प्रमंडळाचे अंतिम लेखे प्रमंडळाची वास्तव परिस्थिती दर्शवित नसतील तर;
(3) प्रमंडळाच्या आर्थिक विवरणात अपूर्ण माहिती दिली असल्यास
(4) घसाऱ्यासाठी अपुरी तरतूद केली असल्यास;
(5) प्रमंडळाच्या काही जमा-खर्चाच्या पुस्तकांची तपासणी करू न दिल्यास;
(6) प्रमंडळाने घातलेल्या निबंधामुळे हिशेबतपासणीवर मर्यादा पडल्यास;
(7) बुडीत व संशयित निधीसाठी पुरेशी तरतूद केली नसल्यास;
(8) प्रमंडळ कायद्यानुसार आवश्यक ती जमा-खर्चाची पुस्तके न ठेवल्यास;
(9) शिल्लक मालसाठ्याचे अधिमूल्यांकन केल्यास;

अंकेक्षण प्रमाणपत्र किंवा दाखला ( Audit Certificate)

अंकेक्षण प्रमाणपत्र किंवा दाखला म्हणजे एखाद्या नमूद केलेल्या कथन विषयी लेखी पुष्टी किंवा बळकटी किंवा त्यास कायदेशीर स्वरूप देणे होय दाखल्यात किंवा प्रमाणपत्रात कोणत्याही मत किंवा अंदाज व्यक्त केला जात नाही ज्यावेळी तर त्यांची अचूकता मोजता येते तिचे असत्या पण करता येते त्यावेळी अंकेक्षक प्रमाणपत्र किंवा दाखला देतो.

अंकेक्षण प्रमाणपत्राची वैशिष्ट्य

1.सर्वसाधारणपणे अंकेक्षण प्रमाणपत्रात कोणतेही मत किंवा अंदाज व्यक्त केले जात नाहीत
2.अंकेक्षण प्रमाणपत्र म्हणजे सत्यता पडताळून पाहिल्या चा दाखला होय
3.अंकेक्षण प्रमाण पत्रामध्ये अचूक प्रमाणनावर भर दिला जातो
4.यामध्ये विशिष्ट तत्त्वांची सत्यता अचुकता पडताळणीचा पुरावा असतो
5.अनुदान आय देणग्या शुल्क या गोष्टी प्रमाणित करण्यासाठी दाखला उपयोगात आणला जातो

Read More

Contents of Audit Report – Free No.1 study notes

Auditor’s Report-Meaning-Definition-Importance – Free

Verification and Valuation of Various Liabilities -No.1 study notes Free

Concept of Valuation – No.1 Best study notes of Auditing

VERIFICATION-No.1 Best Study Notes of Auditing

Vouching for the Credit Side of Cash Book – No.1 Best Study Notes

Vouching of the receipt side of the cash book – No.1 Best Study Notes for Exam

What is TEST CHECKING? No.1 Best Study Notes for Exam

Super MCQ QUIZ on Auditing SET 2

Free Auditing MCQ Quiz Set 3 for Exam 2022

Current Affairs and General Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.