Contents of Audit Report – Free No.1 study notes

Contents of Audit Report in English

Contents of Audit Report
Contents of Audit Report

In this Contents of Audit Report – Free No.1 study notes article we are publishing information regarding the contents of the audit report, What are the main contents of the audit report? , contents of audit report ppt
audit report pdf, contents of the audit report as per companies act, 2013, a specimen of audit report, preparation of audit report pdf.

Contents of Audit Report
After examining all the books of accounts of the company the auditor himself writes a report based on the audit register by his senior clerk. As per Section 143, it must contain the following information:
(1) To the best of my knowledge and the explanation given to me, the accruals and expenditure of the Corporation give all the information required by law and shall state whether the same is complete and accurate.

(2) According to section 143 (3), it is required to explain whether all the books of account and expenditure are properly maintained.
(3) The auditor shall have the right to obtain such information and explanations as may be necessary in the course of the audit. The auditor has to mention in his report whether it has been received or not.
(4) The auditor has to observe the transactions of the branches. The report should mention the branches visited and audited by him.

(5) He has to mention in the report whether the accounts of the branches which he has not examined and whether the necessary returns have been received from them and whether the information thereof has been included in the final accounts of the corporation or not.
(6) Whether the final accounts of the corporation reflect the true financial position of the corporation or not.
(7) He has to certify that the profit and loss account and balance sheet annexed to the report are correct.
(8) The report should contain details of errors, malpractices, irregularities, and violations of procedures found during the audit of accounts.

(9) If there are manufacturing and processing establishments, the report should mention whether they have properly maintained expenditure accounts.
(10) If the corporation has given a loan on collateral, the collateral should be actually inspected and mentioned in the report.
(11) To see whether all appendices required by section 134 of the Corporations Act are attached to the report.
(12) The report shall be accompanied by a statement of profit and loss and a balance sheet signed by at least two directors (at least one of whom should be the managing director) as per section 136.

अंकेक्षकाच्या अहवालातील बाबी (Contents of Audit Report in Marathi)

कंपनीची सर्व जमा-खर्चाची पुस्तके तपासल्यानंतर अंकेक्षक स्वतः त्याचा वरिष्ठ कारकून अंकेक्षण नोंदवहीच्या आधारे अहवाल लिहितो. कलम 143 अनुसार, यात पुढील माहिती असलीच पाहिजे :
(1) माझ्या माहितीनुसार व मला दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार प्रमंडळाचे जमा-खर्च कायद्याने आवश्यक असलेली सर्व माहिती देतात व ती परिपूर्ण आणि अचूक आहे की नाही याचा उल्लेख असावा.
(2) कलम 143 (3) अनुसार, आवश्यक असणारी सर्व जमा-खर्चाची पुस्तके योग्य प्रकारे ठेवली आहेत की नाही हे स्पष्ट करावे लागते.
(3) अंकेक्षण करताना आवश्यक असणारी माहिती व स्पष्टीकरणे अंकेक्षकाला मिळविण्याचा अधिकार आहे. ती मिळाली किंवा नाही याचा उल्लेख अंकेक्षकाला आपल्या अहवालात करावा लागतो.
(4) अंकेक्षकाला शाखांच्या व्यवहारांचे अवलोकन करावे लागते. त्याने कोणत्या शाखांना भेटी दिल्या व त्यांचे अंकेक्षण केले हे अहवालात नमूद करावे.

(5) ज्या शाखांचे हिशेब त्याने तपासले नाहीत व त्यांच्याकडून आवश्यक असणारे तक्ते (Returns) त्यात मिळाले की नाही व त्यातील माहिती प्रमंडळाच्या अंतिम लेख्यात समाविष्ट करण्यात आली की नाही, याचा उल्लेख त्याला अहवालात करावा लागतो.
(6) प्रमंडळाचे अंतिम लेखे प्रमंडळाच्या खऱ्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती देतात की नाही.
(7) अहवालासोबत जोडलेले नफा-तोटापत्रक व ताळेबंद अचूक असल्याचे त्याला प्रमाणित करावे लागते.
(8) हिशेब तपासताना आढळून आलेल्या चुका, गैरव्यवहार, अफरातफर आणि कार्यपद्धतींचा भंग झाला असल्यास त्याची माहिती अहवालात असावी.

(9) उत्पादन व प्रक्रिया करणाऱ्या संस्था असल्यास त्यांनी परिव्यय लेखे योग्य प्रकारे ठेवले आहेत की नाही याचा उल्लेख अहवालात असावा.
(10) प्रमंडळाने तारणावर कर्ज दिले असल्यास प्रत्यक्षात तारणाची तपासणी करून त्याबाबतचा उल्लेख अहवालात करावा.
(11) प्रमंडळ कायदा कलम 134 अनुसार, आवश्यक असणारी सर्व परिशिष्टे अहवालासोबत जोडली आहेत किंवा नाहीत हे पाहावे.
(12) अहवालासोबत नफा-तोटापत्रक व ताळेबंद किमान दोन संचालकांनी (यापैकी एक किमान व्यवस्था-संचालक असावा.) सह्या करून कलम 136 अनुसार जोडले आहेत की नाही याचा उल्लेख करावा.

Read More

Auditor’s Report-Meaning-Definition-Importance – Free

Verification and Valuation of Various Liabilities -No.1 study notes Free

Concept of Valuation – No.1 Best study notes of Auditing

VERIFICATION-No.1 Best Study Notes of Auditing

Vouching for the Credit Side of Cash Book – No.1 Best Study Notes

Vouching of the receipt side of the cash book – No.1 Best Study Notes for Exam

What is TEST CHECKING? No.1 Best Study Notes for Exam

Super MCQ QUIZ on Auditing SET 2

Free Auditing MCQ Quiz Set 3 for Exam 2022

Current Affairs and General Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.